תקנון קבוצת פרקטיקל

תקנון קבוצת פרקטיקל לאו בע"מ ח.פ. 516314051(להלן: "החברה")

כללי

 • השימוש באתר אינטרנט זה (להלן: "האתר") של החברה ו/או החטיבות שלה ביחד ולחוד, כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות כמפורט להלן. תקנון זה (להלן: "התקנון") מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר. כל גישה לאתר ו/או רכישה ו/או שימוש שתעשה בו ובתכניו כפופה לתנאי התקנון שלהלן ומעידה על הסכמתך כי קראת והבנת את תנאיו. אם אינך מסכים לאמור, אל תעשה שימוש באתר זה.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וללא התראה, לתקן ו/או לשנות ו/או לעדכן הוראות תקנון זה תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות שינויים במבנה האירוע והמשתתפים בו.
 • כל האמור בלשון זכר, מופנה אף בלשון נקבה וכל האמור בלשון יחיד, מופנה אף בלשון רבים מטעמי נוחות בלבד. על התקנון ועל האתר ותכניו, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. כל סכסוך ו/או חילוקי דעות ו/או כל עניין אחר בקשר עם האתר ו/או כל הכלול בו ו/או תקנון זה, יהיו כפופים לסמכות הבלעדית של בית המשפט המוסמך לכך בתל אביב. באמצעות האתר ניתן גם להירשם לקורסים, ימי עיון ,סדנאות והכשרות, לקבל מידע  ודיוורים
 • אם ייקבע כי הוראה מהוראות התקנון היא בלתי אכיפה ו/או בטלה מסיבה כלשהי, לא יהיה בכך כדי לפגוע ביתר הוראותיו

קניין רוחני

 • אין לבצע כל שינוי ו/או שימוש בזכויות היוצרים ובקניין הרוחני הגלומים באתר ובתכניו ו/או בחומר הכתוב המועבר למשתתפי הקורסים ו/או הסדנאות ו/או ימי העיון ו/או בהקלטות המועברות למשתתפים. כל התכנים, העיצוב והתצוגה מהווים קניין רוחני של החברה או של צדדים שלישיים ומוגנים על-פי חוק וכל שימוש בלתי מורשה בתכנים או בחלק מהם עלול להוות עבירה על החוק. מובהר כי אין בשימוש באתר ו/או בתכנים המועברים בסדנאות, בקורסים ובימי העיון בכדי להקנות זכויות בקניין רוחני של החברה או של צדדים שלישיים המפורסמים באתר ובחומרים המועברים למבקרים באתר ו/או למשתתפים בסדנאות ו/או בכנסים ו/או בקורסים ו/או בימי העיון.
 • אין להקליט, לצלם, לשנות, להפיץ, להעביר, לשכפל, להעתיק, למכור, לשדר, לפרסם, לבצע, ליצור נגזרת או תוצר מכל סוג שהוא, להציג בפומבי, למסור ו/או לנצל למטרה מסחרית או ציבורית מכל סוג שהוא בתכנים ו/או בשמה של החברה או של צדדים שלישיים שבבעלותם, כל חלק שהוא מהתכנים ו/או בסימניהם המסחריים, ואין להתיר לצד שלישי כלשהו לעשות כאמור; בשום מקרה, אין לבצע הפעולות כאמור לעיל ו/או לעשות כל שימוש בתכנים אלא בהסכמה, מראש ובכתב, של החברה.
 • באמצעות הרשמה לקורס ו/או לסדנה ו/או ליום עיון ו/או לכל פעילות המועברת על ידי החברה הנך נותן/ת את הסכמתך כי הקורס המועבר אונליין בזום או במערך סרטוני וידאו לצפיה, הינו אישי ואינו ניתן להעברה. על כן, הנך מתחייב/ת שלא לצלם, ו/או להקליט, ו/או להעביר את התכנים לגורם שלישי וברור לך שהתוכן מיועד עבורך בלבד מתוקף שימושך באתר ובתכניו ו/או מתוקף השתתפותך בסדנאות ו/או בכנסים ו/או בקורסים ו/או בימי העיון.
 • אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותך אישור כתוב מראש.
 • למשתמש יונפקו משתמש וסיסמה באמצעותם ייכנס המשתמש לקישורים הפתוחים עבורו באתר החברה. הכניסה מוגבלת ל- 2 מכשירים ו- 2 כתובות ip. כל ניסיון להיכנס לחשבון באמצעות מכשיר קצה אחר יגרור חסימת גישה לאתר, ללא קבלת החזר כספי או פיצוי כלשהו. העברת שם משתמש וסיסמה לצד שלישי מהווה הפרה של תקנון זה, ומהווה עילה לתביעה כנגד המשתמש. לתשומת ליבך, מערכות האונליין של החברה, מזהות כניסה שאינה מורשת לקורס ומדווחות על כל הפרה.
 • אין לעשות שימוש מעבר לשימוש פרטני אישי של המשתתף. לנרשמים לא יהיו כל טענות אם הגישה תיחסם כתוצאה משימוש במספר כתובות IP ו/או מספר מכשירים. ככל ויתברר כי הדבר נעשה בתום לב, החברה, לשיקולה הבלעדי , תשחרר חסימות מוקדם ככל הניתן.

אבטחת מידע

 • אתר ההרשמה מאובטח באמצעותSSL ונהלים לאבטחת מידע המצמצמים סיכונים לחדירה ללא אישור למחשבי החברה, אך אין בהם בטחון מוחלט. לפיכך, אנו לא מתחייבים שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
  החברה מתחייבת שלא להעביר את פרטי כרטיס האשראי של הלקוח לצד ג'. בהתאם להוראות החוק וכל דין, החברה אינה שומרת את פרטי כרטיס האשראי של המשתמש, אלא מעבירה את הנתונים לחברות הסליקה.
 • איסוף הנתונים– הנתונים באתר נמסרים ע"י המשתתף/ת באופן יזום ובמקרים מסוימים יתכן איסוף נתונים באופן אוטומטי. החברה מאפשרת למשתמשים להצטרף לרשימת דיוור. ברישום לדיוור מאשר/ת הגולש/ת באתר את הסכמתו/ה לשימוש בפרטיו/ה כאמור לעיל, וכן את הסכמתו/ה להצטרף למאגר רשימת התפוצה של החברה לצורך קבלת דואר אלקטרוני,

 מסרונים( הודעות sms) , הודעות וואטסאפ, לכתובת המייל ו/או לטלפון הנייד, (כמפורט בחוק התקשורת) אשר יישלחו מדי פעם ע"י החברה, וכי לא תהיינה למשתתף/ת טענות כלשהן בגין שליחת ההודעות המוזכרות לעיל.

 המשתמש נותן/ת את הסכמתו לחברה לתעד את המידע שנקלט באמצעות טלפון, דפדפן, כתובת ip ו/או כל מכשיר אחר, במאגרי המידע של החברה

 • הסרה מהדיוור ניתן לבצע באופן אוטומטי ו/או באמצעות פנייה במייל.
 • המשתתף/ת נותן/ת הסכמתו/ה לחברה לעשות שימוש ב-"עוגיות" ("cookies"), ולהשתמש במידע האגור – ולזהותו/ה על פיו, וכן לעשות בו כל שימוש לצורכי החברה ו/או שיתוף צדדי שלישים ו/או מכל סיבה שהיא ו/או לשליחת תכנים ו/או פרסומים ו/או דיוור ו/או וכיו"ב.
 • בנוסף, החברה משתפת פעולה עם מספר חברות המעניקות חלק מהשירותים/ הטבות ושירותי בונוס. הפרטים המגיעים לחברות העובדות בשיתוף פעולה הינם פרטים אישיים ודרכי קשר. אין לחברה כל דרך לפקח ולבקר שימוש במידע הנמצא בידי צד שלישי. אין לחברה כל אחריות על הפרטים האישיים אשר מועברים לצד שלישי, ככל וזה ישתמש בפרטים אלו לשיווק ופרסום, וכן אין לחברה כל אחריות על מהימנות ובטיחות אתר / שירותים של משתף פעולה ככל והמשתלם בחר להירשם לשירות החיצוני.
 • בנוסף לכל גורם חוץ, קיים תקנון משלו והשימוש באתר/ שירות חיצוני בהתאם לתקנון של מחזיק האתר/ השירות.

אחריות מוגבלת

 • מובהר ומודגש בזאת כי התכנים הכלולים באתר זה, בכל פורמט שהוא, הינם אינפורמטיביים וכלליים ואין בהם כדי להוות ייעוץ משפטי כלשהו, או תחליף לייעוץ שכזה בכל נושא או תחום הדורש מומחיות או הכשרה מקצועית, לרבות כל הנאמר ומופץ במסגרת הקורס ו/או סדנה ו/או יום עיון ו/או פרסום ("להלן:"התכנים" ו/או "התכנים המועברים").
 • כל התכנים המועברים ו/או הנמסרים באתר ו/או בקורס ו/או בדיוור הינם בגדר מידע כללי ולא מהווים המלצות ו/או ייעוץ ו/או תחליף לייעוץ משפטי. החברה אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות שהיא בקשר לשימוש כלשהו באתר ו/או בתכנים ו/או במידע ו/או בהסתמכות עליהם וכן אינה אחראית לכל נזק כספי ו/או פיזי ו/או כל נזק אחר שיגרם בעקבות השימוש וההסתמכות על התכנים המועברים. כל הסתמכות על התכנים המועברים שיתקבלו באמצעות האתר ו/או החברה, תיעשה על אחריות המשתמש באופן מלא ובלעדי והמשתמש יישא במלוא האחריות לשימוש שיעשה בתכנים ולתוצאותיו.
 • החברה על כלל מנהליה, עובדיה וצדדים שלישיים אחרים, פטורים בזאת באופן מלא, מוחלט ובלתי מותנה מכל התחייבויות ואינם אחראים לתכנים הנכתבים באתר ובדיוור. החברה לא תישא באחריות כלשהי למידע ולכל תוצאה, ישירה או עקיפה, מהשימוש בתכנים ובמידע ומהשלכותיהם. 
 • השימוש במידע ובתכנים באחריות המשתמש בלבד.
 • באמצעות הרשמה לקורס /ואו סדנה ו/או יום עיון ו/או כל פעילות המועברת על ידי החברה המשתמש/ת מצהיר/ה בזאת כי תוכן סעיף זה מובן לו וכי לא תהא למשתמש/ת כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה על כלל מנהליה, עובדיה וצדדים שלישיים אחרים.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע מינימום נרשמים הנדרש לצורך פתיחת קורס. מספר המקומות הנו מוגבל. החברה רשאית להודיע על סיום המקומות ו/או הוספת מקומות בכל עת וע"פ שיקול דעתה הבלעדי.
 • החברה רשאית לשנות את המחירים המפורסמים באתר בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי והמשתמש מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה.

תכנים וקישורים למערכות

 • יתכנו שינויים בתכני הסדנאות ו/או הקורס ו/או בזהות המרצים ו/או במלון ו/או במיקום הקורס ו/או בתאריכים ו/או בשעות וללקוח / למתעניין לא תהיה כל טענה עקב כך.
 • מובהר כי משך שעות הקורס הן ברוטו, כפי שהוערך ע"י המרצים, וכוללות בין היתר הפסקות ריענון, הפסקות לשאלות וכיו"ב. ההרצאות המוקלטות עוברות בקרה ועריכה, ויתכן סטייה בין סך השעות ששודרו בפועל לבין סך השעות המופיעות בהקלטות, ולמשתתף לא תהיה שום טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין כך.
 • האמור מתייחס בין היתר אבל לא רק, לקיצור שיעור עקב ויתור על הפסקה/ קיזוז זמני חזרה על שאלות ע"י המרצה/ זמן שהוקצה לשאלות לפי ניסיון המרצה שלא בא על מימושו ובהתאם לשיקולי החברה.
 • החברה מציעה מעת לעת הטבות ובונוסים אשר כוללים בין היתר תכנים / רישיונות לאתרים / מידע אחר. החברה אינה מתחייבת לכל תוספת המוגדרת כך, בין מבחינת התכנים המופיעים בתוספת, מבחינת איכותם, מבחינת מהימנותם וכן מבחינת תוקף ההרשאה/ הרישיון, ולא יהיה למשתלם אשר קיבל הטבה / בונוס כל טענה על ההטבה/ הבונוס שכן מדובר בבונוס הנוסף על התוכן העיקרי עליו בוצע תשלום.
 • החברה רשאית להעניק לפי שיקול דעתה תמיכה נוספת/ שיעור / וכל פעולה נדרשת ע"מ לאפשר למשתלם הבנה טובה של הנושא אליו נרשם. תמיכה זו ככל ותינתן תהיה בנוסף לכל התכנים המקוריים ולא מהווים השלמה נדרשת והחברה לא מחוייבת להעניק השלמה מכל סוג.
 • פרטים נוספים לגבי משך ועיתוי הלימוד רשומים בסעיף "תשלום ומדיניות ביטול".

הוראות התנהגות באונליין

 • מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת, על כל משתמש יחולו ההוראות הבאות. חל איסור מוחלט על משתמש לעשות שימוש בשפה שאינה הולמת ומכבדת והוא מתחייב שלא להתבטא ו/או לכתוב תוכן פוגעני ו/או מגונה ו/או בוטה ו/או שיש בו כדי להעליב ו/או להשמיץ ו/או שעלול להוות באופן כלשהו לשון הרע ו/או הפרה של הוראת חוק כלשהו.
 • ככל שמשתמש יפר סעיף זה, תהיה החברה רשאית להסירו לאלתר ו/או להפסיק השתתפותו בקורס ו/או להשעותו ו/או לתת לו הזהרה ו/או לנקוט בכל צעד אחר הנדרש, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ולמשתתף לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או פנייה ו/או תביעה בגין כך ו/או לקבלת החזר כספי כלשהו. והוא מתחייב להתנהג באופן הולם ומכובד ולהשתמש בשפה רהוטה.
 • החברה לא תהיה אחראית להתבטאויות ו/או כל פעולה ו/או דיבור ו/או כל תוכן שמועבר ו/או נכתב ע"י מי מהמשתתפים ו/או ע"י מי מהמרצים.

תשלום ומדיניות ביטול

 • החברה רשאית לבטל קורס בכל עת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי, ובלבד שנתנה על כך הודעה 7 ימים מראש. במקרה של ביטול קורס ע"י החברה יוחזר התשלום במלואו .יובהר כי אף אם הקורס נדחה ע"י החברה מכל סיבה שהיא, לאחר שליחת חוברות הלימוד ו/או הקלטות הקורס ו/או תכנים מקצועיים ו/או לאחר צפייה חלקית או מלאה בהקלטות לא ניתן לבטל את העסקה ולא ינתן החזר כספי בגין כך.
 • החברה רשאית לבצע שינויים כגון: לדחות ו/או לשנות ו/או לקצר ו/או לצמצם ו/או להאריך את שעות ו/או מועדי הקורס/הסדנה/ההשתלמות/יום העיון בכל עת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי, ובלבד שנתנה על כך הודעה 7 ימים מראש ולא יהיה למשתתף כל טענה ו/או דרישה לביטול ההרשמה ולקבלת החזר כספי, הכל בתאם ובכפוף להוראות ביטול ההרשמה המפורטים להלן.
 • המשתתף מאשר בזאת כי צמצום של עד 10% מסך השעות ו/או המועדים הנקובים בפרסום הקורס אינה מהווה הפרה מצד החברה ואינה מחייבת את החברה במתן השלמה ו/או החזר כספי ולמשתתף לא תהיה שום דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד החברה בגין כך.
 • ככל שהחברה תבצע צמצום מהותי העולה על 30% מהיקף שעות הקורס ו/או מועדי הקורס, יוחזרו עד 30% מסך התשלום בגין אותו צמצום ו/או מועד שבוטל.לחלופין, החברה תעדכן מועד חלופי להשלמה, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 • החברה רשאית להעניק הטבות ו/או הנחות ו/או מבצעים ו/או קודי קופון וכיו"ב, לכלל המשתתפים ו/או לחלקם ו/או לאוכלוסיות שונות ו/או לתקופות קצובות וכן לתת כפל הטבות ו/או הנחות ו/או להחליט כי אין כפל הטבות ו/או הנחות, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ולא יהיו בגין כך שום טענה ו/או דרישה להחיל ו/או לא להחיל כל הטבה ו/או הנחה ו/או מבצע שניתנו למי מהנרשמים.
 • ביטול עסקה יתבצע באמצעות שליחת דוא"ל וקבלת אישור בכתב מהחברה. 
 • היעדרות של מרצה יכולה לקרות ללא הודעה מוקדמת והתנאים להשלמה ככל ותתקיים תתבצע בהתאם לאמור לעי"ל, ככל ומדובר בתכנים הנדרשים בהשלמה, רשאית החברה למנות מרצה אחר אשר יספק את התכנים הנדרשים, כמו כן רשאית החברה לבחור לפי שיקול דעתה מועד חדש לקיום ההרצאה החסרה.
 • ניתן לבטל את ההשתתפות בקורס עד 14 ימים לפני מועד הקורס ולקבל את ההחזר כספי במלואו למעט עמלת ביטול. עבור ביטול ההשתתפות, תגבה עמלת ביטול בסך 100 ₪ בלבד. בקשה לביטול שתוגש 14 ימים ועד 7 ימים לפני מועד תחילת הקורס תיגבה עמלה בשיעור של 15% מעלות הקורס. לאחר מועד זה, לא יינתן החזר כספי. אין ביטול רטרואקטיבי של השתתפות בקורס, ולא יינתן החזר כספים בגינו. במידה ויתבקש ע"י משתתף החזר כספי בגין היעדרות מקורס מכל סיבה שהיא, המקרה יידון לגופו.
 • יובהר כי  לאחר שליחת חוברות הלימוד ו/או הקלטות הקורס ו/או תכנים מקצועיים ו/או לאחר צפייה חלקית או מלאה בהקלטות לא ניתן לבטל את העסקה ולקבל החזר כספי.

צילום הקורס

 • הקורסים וההדרכות מצולמים באודיו ווידאו, ויתכן כי המשתתפים יופיעו בצילומים ובסרטונים. המשתתף מאשר כי יתכן ודמותו תצולם, וכי אין ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה בנוגע לשימוש ו/או אי שימוש בתמונות ובסרטונים ולא  תהיה לו כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה לכל עניין הנוגע לזכויות היוצרים ו/או המוניטין על התמונות והסרטונים וכי לא תהיה לו כל זכות לקבלת תמורה כלשהי בקשר עם התמונות והסרטונים בהם הוא מופיע.
 • החברה וכל מורשה מטעמה רשאים לעשות בצילומים ובסרטונים כל שימוש, לרבות מסחרי, בכל פורמט ו/או מדיה, ללא מגבלה, והמשתתף מוותר באופן סופי ומוחלט על כל זכות ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא, בגין השימוש בדמותו בצילומים ובסרטונים.

 

הצהרת נגישות

 • החברה פועלת לביצוע התאמות, אשר יאפשרו גם למשתתפים עם מוגבלות נגישות. התאמות אלו נעשות בכפוף ובהתאם להוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התשנ”ח – 1998) והתקנות על פיו.
 • אתר החברה עומד בדרישות תקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע”ג 2013.

שירות לקוחות

 • במידה ונתקלת בבעיית נגישות בעת גלישה באתר, או בעת פנייה אלינו, באפשרותך:לפנות אלינו באמצעות דףצרו קשר באתר החברה ו/או באמצעות המייל :

 info@practical-law.co.il  

ו/או בטלפון 03-5285280

ו/או באמצעות משלוח דואר לכתובת רח' השחם 1 בניין C קומה 9, פ"ת.

אישור המשתתף לתוכן התקנון

 • באמצעות לחיצה על כפתור "אשר/ שלח" אני מאשר/ת בחתימתי את התקנון ואת תנאיו.

מוזמנים ליצור קשר בכל נושא ונשוב אליכם

הירשמו כאן והבטיחו מקומכם בקורס הקרוב

* לאחר ההרשמה נעביר אותך לעמוד תשלום מאובטח להשלמת הרשמתך

פרטים נוספים בטלפון:  03-5285280 או במייל: info@practical-law.co.il

עו"ד ארתור שני

בעלים וראש מחלקת יישוב סכסוכים משפחתיים בליטיגציה בארתור שני ושות' – חברת עו"ד, מגשרים ונוטריון. במשרדו מנוהלים תיקים מורכבים ופורצי דרך, ונוצרו תקדימים משפטיים ופסיקה מנחה. מגוון מאמרי דעה פרי עטו מפורסמים בכלי תקשורת שונים, לצד ראיונות בתוכניות רדיו וטלוויזיה, בתחומי דיני המשפחה, הגירושים והירושה בכלל ובפרט ביחס למשפחות בנות זמננו, ידועים בציבור, להט"ב, ניהול הון משפחתי והעברה בין-דורית.

עו"ד שני ניהל את המחלקה המשפטית של אגודת הלהט"ב הארצית, לקח חלק בהקמת היחידה המשפטית של ארגון "הויה – חתונה ישראלית" מבית "ישראל חופשית" ומרצה מבוקש בתחומי העיסוק שלו.

דילוג לתוכן