תקנון קבוצת פרקטיקל

תקנון קבוצת פרקטיקל Practical Law – סייפלוג בע"מ (להלן: "החברה")

השימוש באתר אינטרנט זה (להלן: "האתר") של קבוצת פרקטיקל ו/או סייפלוג בע"מ ו/או החטיבות שלה ביחד ולחוד, כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות כמפורט להלן. תקנון זה (להלן: "התקנון") מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר. כל גישה לאתר ו/או רכישה ו/או שימוש שתעשה בו ובתכניו כפופה לתנאי התקנון שלהלן ומעידה על הסכמתך כי קראת והבנת את תנאיו. אם אינך מסכים לאמור, אל תעשה שימוש באתר זה. החברה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדית וללא התראה, לתקן ו/או לשנות הוראות תקנון זה תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות שינויים במבנה האירוע והמשתתפים בו.

כללי

כל האמור בלשון זכר, מופנה אף בלשון נקבה וכל האמור בלשון יחיד, מופנה אף בלשון רבים מטעמי נוחות בלבד. על התקנון ועל האתר ותכניו, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. כל סכסוך ו/או חילוקי דעות ו/או כל עניין אחר בקשר עם האתר ו/או כל הכלול בו ו/או תקנון זה, יהיו כפופים לסמכות הבלעדית של בית המשפט המוסמך לכך בתל אביב. באמצעות האתר ניתן גם להירשם לקורסים, ימי עיון ,סדנאות והכשרות, לקבל מידע  ודיוורים. יתכנו שינויים בתכני הסדנאות ו/או הקורס ו/או בזהות המרצים ו/או במלון ו/או בתאריכים ו/או בשעות.  

קניין רוחני

אין לבצע כל שינוי ו/או שימוש בזכויות היוצרים ובקניין הרוחני הגלומים באתר ובתכניו ו/או בחומר הכתוב המועבר למשתתפי הקורסים ו/או הסדנאות ו/או ימי העיון ו/או בהקלטות המועברות למשתתפים. כל התכנים, העיצוב והתצוגה מהווים קניין רוחני של ההחברה או של צדדים שלישיים ומוגנים על-פי חוק וכל שימוש בלתי מורשה בתכנים או בחלק מהם עלול להוות עבירה על החוק. מובהר כי אין בשימוש באתר ו/או בתכנים המועברים בסדנאות, בקורסים ובימי בעיון בכדי להקנות זכויות בקניין רוחני של החברה או של צדדים שלישיים המפורסמים באתר ובחומרים המועברים למבקרים באתר ו/או למשתתפים בסדנאות ו/או בכנסים ו/או בקורסים ו/או בימי העיון. אין להקליט, לצלם, לשנות, להפיץ, להעביר, לשכפל, להעתיק, למכור, לשדר, לפרסם, לבצע, ליצור נגזרת או תוצר מכל סוג שהוא, להציג בפומבי, למסור ו/או לנצל למטרה מסחרית או ציבורית מכל סוג שהוא בתכנים ו/או בשמה של החברה או של צדדים שלישיים שבבעלותם, כל חלק שהוא מהתכנים ו/או בסימניהם המסחריים, ואין להתיר לצד שלישי כלשהו לעשות כאמור; בשום מקרה, אין לבצע הפעולות כאמור לעיל ו/או לעשות כל שימוש בתכנים אלא בהסכמה, מראש ובכתב, של החברה.

באמצעות הרשמה לקורס ו/או לסדנה ו/או ליום עיון ו/או לכל פעילות המועברת על ידי קבוצת פרקטיקל ו/או סייפלוג הנך נותן/ת את הסכמתך כי הקורס המועבר אונליין בזום או במערך סרטוני וידאו לצפיה, הינו אישי ואינו ניתן להעברה. על כן, הנך מתחייב/ת שלא לצלם, ו/או להקליט, ו/או להעביר את התכנים לגורם שלישי וברור לך שהתוכן מיועד עבורך בלבד מתוקף שימושך באתר ובתכניו ו/או מתוקף השתתפותך בסדנאות ו/או בכנסים ו/או בקורסים ו/או בימי העיון. אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותך אישור כתוב מראש.

הנך מתחייב/ת שלא לצלם, לא להקליט, לא להעביר את התכנים לגורם שלישי וברור לך שהתוכן מיועד עבורך בלבד מתוקף השימוש באתר ובתכניו ו/או מתוקף השתתפותך בסדנאות ו/או בכנסים ו/או בקורסים ו/או בימי העיון.

למשתמש יונפקו משתמש וסיסמא באמצעותם ייכנס המשתמש לקישורים הפתוחים עבורו באתר החברה. הכניסה מוגבלת שני מכשירי קצה בלבד. כל ניסיון להיכנס לחשבון באמצעות  מכשיר קצה נוסף יגרור חסימת גישה לאתר ללא קבלת החזר כספי או פיצוי כלשהו, העברת שם משתמש וסיסמא לצד שלישי מהווה הפרה של תקנון זה, ומהווה עילה לתביעה כנגד המשתמש. לתשומת ליבך, מערכות האונליין של קבוצת פרקטיקל, מזהות כל כניסה שאינה מורשת לקורס ומדווחות על כל הפרה.

באמצעות הרשמה לקורס ו/או לסדנה ו/או ליום עיון ו/או לכל פעילות שמועברת על ידי קבוצת פרקטיקל, הנך נותן/ת את הסכמתך כי הקורס המועבר אונליין בזום או במערך סרטוני וידאו לצפיה, הינו אישי ואינו ניתן להעברה. מערכות האונליין של קבוצת פרקטיקל, מזהות כל כניסה שאינה מורשת לקורס ומדווחות על כל הפרה.

אבטחה

אתר ההרשמה מאובטח באמצעות SSL ונהלים לאבטחת מידע המצמצמים סיכונים לחדירה ללא אישור למחשבי החברה, אך אין בהם בטחון מוחלט. לפיכך, אנו לא מתחייבים שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
החברה מתחייבת שלא להעביר את פרטי כרטיס האשראי של הלקוח לצד ג'. בהתאם להוראות החוק וכל דין, החברה אינה שומרת את פרטי כרטיס האשראי של המשתמש, אלא מעבירה את הנתונים לחברות הסליקה. 

איסוף הנתונים

הנתונים באתר נמסרים ע"י המשתתף באופן יזום ובמקרים מסוימים יתכן איסוף נתונים באופן אוטומטי. החברה מאפשרת למשתמשים להצטרף לרשימת דיוור. ברישום לדיוור מאשר הגולש באתר את הסכמתו לשימוש בפרטיו כאמור לעיל וכן את הסכמתו להצטרף למאגר רשימת התפוצה של החברה לצורך קבלת דיוור לכתובת המייל ו/או לטלפון הנייד, דיוור אשר יישלח מדי פעם ע"י החברה, וכי לא תהיינה למשתתף טענות כלשהן בגין שליחת ההודעות המוזכרות לעיל. הסרה מהדיוור ניתן לבצע באופן אוטומטי באמצעות  פנייה במייל.

אחריות מוגבלת

מובהר ומודגש בזאת כי התכנים הכלולים באתר זה, בכל פורמט שהוא, הינם אינפורמטיביים וכלליים  ואין בהם כדי להוות ייעוץ כלשהו, או תחליף לייעוץ שכזה בכל נושא או תחום הדורש מומחיות או הכשרה מקצועית. לרבות כל הנאמר ומופץ במסגרת הקורס ו/או סדנה ו/או יום עיון ו/או פרסום. כל התכנים המועברים ו/או הנמסרים באתר ו/או בקורס ו/או בדיוור הינם בגדר מידע כללי ולא מהווים המלצות ו/או ייעוץ. החברה אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות שהיא בקשר לשימוש כלשהו באתר ו/או בתכנים ו/או במידע ו/או בהסתמכות עליהם. כל הסתמכות על התכנים שתתקבל באמצעות האתר ו/או החברה, תיעשה על אחריות המשתמש באופן מלא ובלעדי והמשתמש יישא במלוא האחריות לשימוש שיעשה בתכנים ולתוצאותיו. החברה על כלל מנהליה, עובדיה וצדדים שלישיים אחרים פטורים בזאת באופן מלא, מוחלט ובלתי מותנה מכל התחייבויות ואינם אחראים לתכנים באתר ובדיוור. אם ייקבע כי הוראה מהוראות התקנון היא בלתי אכיפה ו/או בטלה מסיבה כלשהי, לא יהיה בכך כדי לפגוע ביתר הוראותיו.

באמצעות הרשמה לקורס /ואו סדנה ו/או יום עיון ו/או כל פעילות המועברת על ידי החברה המשתמש מצהיר בזאת כי תוכן סעיף זה מובן לו וכי לא תהא למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה. החברה לא תישא באחריות כלשהי למידע ולכל תוצאה, ישירה או עקיפה, מהשימוש בתכנים ובמידע. השימוש במידע ובתכנים  באחריות המשתמש בלבד. החברה שומרת  לעצמה את הזכות לקבוע מינימום נרשמים הנדרש לצורך פתיחת קורס. מספר המקומות הנו מוגבל. החברה רשאית להודיע על סיום המקומות ו/או הוספת מקומות בכל עת וע"פ שיקול דעתה הבלעדי. החברה רשאית לשנות את המחירים המפורסמים באתר בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי והמשתמש מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה.

תשלום ומדיניות ביטול

החברה רשאית לבטל קורס בכל עת ולפי שיקול דעתה ובלבד שנתנה על כך הודעה 7 ימים מראש. במקרה של ביטול קורס ע"י החברה יוחזר התשלום במלואו.

ניתן לבטל את ההשתתפות בקורס עד 14 ימים לפני מועד הקורס ולקבל את ההחזר כספי. עבור ביטול ההשתתפות, תגבה עמלת ביטול בסך 50 ₪ בלבד. בקשה לביטול 14 ימים ועד 7 ימים לפני מועד תחילת הקורס תיגבה עמלה בשיעור של 15% מעלות הקורס. לאחר מועד זה, לא יינתן החזר כספי. אין ביטול רטרואקטיבי של השתתפות בקורס, ולא יינתן החזר כספים בגינו. במידה ויתבקש ע"י משתתף החזר כספי בגין היעדרות מקורס מכל סיבה שהיא, המקרה יידון לגופו.

אין כפל הטבות ו/או הנחות.

ביטול עסקה יתבצע באמצעות שליחת דוא"ל וקבלת אישור מהחברה. ביטול השתתפות בקורס של 5 מפגשים ויותר, קבלת ההחזר הכספי תתאפשר גם עד לסוף המפגש הראשון בכפוף לכך שהמבטל השתתף במפגש הראשון.

הודעה על ביטול השתתפות בקורס ע"י נרשם, תשלח במייל למזכירות החברה ותיכנס לתוקפה לאחר קבלת אישור. במקרה של החזר באמצעות זיכוי בכרטיס אשראי, ההחזר יתבצע בהתאם למדיניות חברת האשראי. ביצוע עסקה באתר או באמצעות הטלפון ייעשה באמצעות פרטי זיהוי  של המשתתף כנדרש בעמוד התשלום. מועדי ביטול ההרשמה מבטאים את מידת יכולתנו לקבל מועמד אחר במקום המבטל. לנרשמים למתכונת אונליין, לאחר שליחת החוברות לא ניתן לקבל החזר כספי.

צילום הקורס

הקורס יצולם באודיו, ויתכן כי המשתתפים יופיעו בצילומים. המשתתף מאשר כי יתכן ודמותו תצולם, וכי אין ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה בנוגע לשימוש ו/או אי שימוש בתמונות ולא  תהיה לו כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה לכל עניין הנוגע לזכויות היוצרים ו/או המוניטין על התמונות וכי לא תהייה לו כל זכות לקבלת תמורה כלשהי בקשר עם התמונות. החברה וכל מורשה מטעמה רשאים לעשות בצילומים כל שימוש, לרבות מסחרי, בכל פורמט ו/או מדיה, ללא מגבלה, והמשתתף מוותר באופן סופי ומוחלט על כל זכות ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא, בגין השימוש בדמותו בצילומים.

הצהרת נגישות

החברה פועלת לביצוע התאמות, אשר יאפשרו גם למשתתפים עם מוגבלות נגישות. התאמות אלו נעשות בכפוף ובהתאם להוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התשנ”ח – 1998) והתקנות על פיו.

אתר החברה עומד בדרישות תקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע”ג 2013.

במידה ונתקלת בבעיית נגישות בעת גלישה באתר, או בעת פנייה אלינו, באפשרותך:
לפנות אלינו באמצעות דף צרו קשר באתר החברה

 ו/או במיילinfo@practical-law.co.il  

ו/או בטלפון 03-5285280

ו/או באמצעות משלוח דואר לכתובת רח' השחם 30, פ"ת. 


מוזמנים ליצור קשר בכל נושא ונשוב אליכם